โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 2557

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 2557

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
   • เทคโนโลยียานยนต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจยานยนต์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันฯ

เว็บไซต์