ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กําหนดการ

 • สมัครออนไลน์
  • 1 ธันวาคม 2563 – 13 มกราคม 2564
 • ชำระเงินค่าสมัคร
  • 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564
 • วันสุดท้ายของการรับเอกสาร
  • 18 มกราคม 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือก
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์
  • 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
 • ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
  • 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564