ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กำหนดการ

 • รับสมัคร
  • 1-21 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 4 ธันวาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์
  • 12-13 ธันวาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • 18 ธันวาคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
  • 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์
  • 2 มีนาคม 2564
 • ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  • 2 – 31 มีนาคม 2564

กลุ่มที่เปิดรับ

 • กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 • กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรม
 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิตอล
 • (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แยกประกาศรับสมัคร)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
 • โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการลูกแสงทอง
 • โครงการผู้พิการ
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2564