TCAS64 รอบ 1 ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 ม.วลัยลักษณ์ 2564

TCAS64 รอบ 1 ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • ดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อ
  • นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชั่น และเกม
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิตอล
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาดดิจิตอลและการสร้างแบรนด์
  • อุตสาหกรรมการบริการ
  • ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
  • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบภายใน
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6, 8)

จำนวนที่รับ

 • รวม 170 ทุน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือสอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์