TCAS64 รอบ 1 ทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2564

TCAS64 รอบ 1 ทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • ดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชั่น และเกม
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิตอล
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาดดิจิตอลและการสร้างแบรนด์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
  • ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
  • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 8)
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนด
  • เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ หรือตัวแทนจังหวัด
  • เคยผ่านการแข่งขันในระดับชาติ หรือระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือระดับกีฬาเขตการศึกษา หรือระดับกีฬาจังหวัด หรือระดับสโมสร
  • เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
  • เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬา ที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือนานาชาติ
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์