TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง ร่วมพัฒนา ตชด.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการร่วมพัฒนา ตชด. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเป็นบุตรข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในหน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เข้าร่วมทำงานในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือท้องถิ่น
 • มีผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 • มีผลคะแนนจากการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
 • มีผลคะแนนจากการตรวจสอบวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

จำนวนรับ

 • รวม 10 คน

วิธีสมัคร

 • ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ งานบริการการศึกษาชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7