รับตรง64 โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด ภาคปกติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2564

รับตรง64 โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด ภาคปกติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • พลศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • ทัศนศิลป์
  • นวัตกรรมการออกแบบ
  • ศิลปะการจัดการแสดง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีการประมง
  • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน
  • เทคโนโลยีการประกอบการธุรกิจอาหาร
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจโรงแรม
  • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การบัญชี
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,265 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร และ/หรือสอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 6)
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (ค่าเทอม หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: