TCAS64 รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ม.ศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 1/ระเบียบการ)

TCAS64 รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ม.ศิลปากร 2564 (ช่วงที่ 1/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 10 คน
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 คน
   • (หน้า 16)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20 คน
   • (หน้า 17)
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 50 คน
   • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20 คน
   • (หน้า 19)
   • เทคโนโลยีชีวภาพ/โครงการพิเศษ 5 คน
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ/โครงการพิเศษ 5 คน
   • (หน้า 20)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์/โครงการพิเศษ 15 คน
   • (หน้า 22)
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์/โครงการพิเศษ 10 คน
   • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี/โครงการพิเศษ 10 คน
   • (หน้า 23)
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20 คน
   • (หน้า 25)
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25 คน
   • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30 คน
   • (หน้า 26)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์/โครงการพิเศษ 15 คน
   • (หน้า 28)
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์/โครงการพิเศษ 10 คน
   • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี/โครงการพิเศษ 10 คน
   • (หน้า 29)
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • การแสดงดนตรี/โครงการพิเศษ 15 คน
  • (หน้า 31)
  • ดนตรีแจ๊ส/โครงการพิเศษ 10 คน
  • (หน้า 32)
  • ดนตรีเชิงพาณิชย์/โครงการพิเศษ 15 คน
  • (หน้า 34)
  • ธุรกิจดนตรีและบันเทิง/โครงการพิเศษ 15 คน
  • (หน้า 36)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์ 100 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50 คน
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช 50 คน
  • ธุรกิจการเกษตร 50 คน
  • (หน้า 37)
  • ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50 คน
  • (หน้า 38)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
   • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ/โครงการพิเศษ 40 คน
   • (หน้า 40)
   • การตลาด/โครงการพิเศษ 50 คน
   • (หน้า 41)
   • การจัดการโรงแรม/โครงการพิเศษ 30 คน
   • (หน้า 42)
   • การจัดการธุรกิจและภาษา/โครงการพิเศษ 30 คน
   • (หน้า 43)
   • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท์/โครงการพิเศษ 30 คน
   • (หน้า 43)
   • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ/โครงการพิเศษ 30 คน
   • (หน้า 44)
   • การจัดการการท่องเที่ยว/โครงการพิเศษ 40 คน
   • (หน้า 45)
   • การจัดการชุมชน 20 คน
   • (หน้า 46)
   • รัฐประศาสนศาสตร์/โครงการพิเศษ 40 คน
   • (หน้า 47)
   • การบัญชี/โครงการพิเศษ 50 คน
   • (หน้า 48)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 980 คน
 • (หน้า 13)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ยื่นผลการเรียน และ/หรือ อื่นๆ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8-17 กันยายน 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์