TCAS64 สอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2564

TCAS64 สอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2564

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมดิจิตอล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/นานาชาติ
  • การจัดการวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการ
 • (หน้า 3, 5)

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)
  • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา
  • ให้ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท
  • ให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันกำหนด
 • ทุนเต็มจำนวน
  • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา
 • ทุนครึ่งจำนวน
  • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ประมาณครึ่งหนึ่ง ในแต่ละภาคการศึกษา
 • ทุนบางส่วน
  • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน*ประมาณ 25% ในแต่ละภาคการศึกษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (อยู่ในระบบ TCAS)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์