TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง บัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 20 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับ ถึงวันสมัคร
  • มีประสบการณ์การเข้าร่วมทำงานในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือท้องถิ่น
  • มีผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
  • มีผลคะแนนจากการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
  • มีผลคะแนนจากการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

จำนวนรับ

  • รวม 10 คน

วิธีสมัคร

  • ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9