TCAS64 สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

TCAS64 สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2564 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลักสูตรความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • จำนวน
  • 20 คน
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นที่ประจักษ์
  • เขียนเรียงความภาษาไทยความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 300 คำในหัวข้อแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
  • มีแฟ้มสะสมผลงาน
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

 • จำนวน
  • 11 คน
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 นหรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission)

 • จำนวน
  • 8 คน
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • [รูปแบบ Admission 1]
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
   • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2
  • [รูปแบบ Admission 2]
   • มีผลการสอบตามเกณฑ์องค์ประกอบและค่าร้อยละในรอบ TCAS กลุ่มที่ 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของทปอกำหนด
 • (หน้า 3)

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 • จำนวน
  • 1 คน
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • เขียนเรียงความภาษาไทยความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ หรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 300 คำ ในหัวข้อแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
  • มีแฟ้มสะสมผลงาน
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กำหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • 16 ตุลาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • รอบที่ 2 โควตา (Quota)
  • 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2564
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission)
  • 7 – 15 พฤษภาคม 2564
 • รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
  • 3 – 10 มิถุนายน 2564
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์