รับตรง64 ประเภทโควตาพิเศษ ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร 2564

รับตรง64 ประเภทโควตาพิเศษ ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • พระพุทธศาสนา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • จิตวิทยาปรึกษาและการแนะแนว
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์ศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ดุริยางคศิลป์
  • พัฒนาสังคมเมือง
  • การออกแบบ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การท่องเที่ยว-หลักสูตร 2 ภาษา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในบางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: