TCAS64 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2564

TCAS64 รอบ 1 เด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (เด็กดีมีที่เรียน) TCAS64 รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • (60 คน)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (35 คน)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิตอล
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาดดิจิตอลและการสร้างแบรนด์
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการบริการ
  • ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
  • (70 คน)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • ดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันและเกม
  • (35 คน)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
  • (60 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
  • (30 คน)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (50 คน)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์ (Bilingual Program)
  • กายภาพบำบัด
  • (12 คน)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (10 คน)
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 342 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน Portfolio
 • (อยู่ในระบบ TCAS64)
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 24 มกราคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์