รับตรง64 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT ประเภทรับตรง Portfolio ม.มหิดล 2564

รับตรง64 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT ประเภทรับตรง Portfolio ม.มหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทรับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบสื่อหลายแบบ
  • การจัดการระบบสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • สำหรับนักเรียนไทย
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 12 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL Paper based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • TOEFL Computer based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • TOEFL Internet based — ไม่ต่ำกว่า 60 หรือ
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
   • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
   • New SAT (Evidence-based Reading and writing) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   • The Duolingo English Test — ไม่ต่ำกว่า 80
   • ยกเว้น ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • New SAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
   • ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 25 หรือ
   • GSAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 600

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • เขียนเรียงความ
 • จัดทำ VDO Presentation
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์