รับตรง64 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT ประเภทรับตรง Portfolio ม.มหิดล 2564

รับตรง64 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT ประเภทรับตรง Portfolio ม.มหิดล 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทรับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
    • ระบบเครือข่ายสื่อสาร
    • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
    • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
    • ระบบสื่อหลายแบบ
    • การจัดการระบบสารสนเทศ
    • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ

คุณสมบัติ

  • สำหรับนักเรียนไทย
    • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
    • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 12 หรือเทียบเท่า
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
    • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
      • TOEFL Paper based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
      • TOEFL Computer based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
      • TOEFL Internet based — ไม่ต่ำกว่า 60 หรือ
      • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
      • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
      • New SAT (Evidence-based Reading and writing) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
      • The Duolingo English Test — ไม่ต่ำกว่า 80
      • ยกเว้น ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
    • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
      • New SAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
      • ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 25 หรือ
      • GSAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 600

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลงาน
  • เขียนเรียงความ
  • จัดทำ VDO Presentation
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์