รับตรง64 ครุศาสตร์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงทั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564 (3 รอบ)

รับตรง64 ครุศาสตร์ ภาคปกติ ประเภทรับตรงทั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • พลศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดแววครู
 • สอบวิชาเฉพาะด้าน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1
  • 30 ธันวาคม 2563 – 28 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 2
  • 29 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ครั้งที่ 3
  • 26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์