รับตรง64 ครุศาสตร์ ภาคปกติ ประเภท Portfolio ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

รับตรง64 ครุศาสตร์ ภาคปกติ ประเภท Portfolio ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • พลศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครที่โรงเรียนกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 ธันวาคม 2563
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์