รับตรง64 ภาคปกติ ประเภท One Stop Service ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

รับตรง64 ภาคปกติ ประเภท One Stop Service ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท One Stop Service ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศิลปกรรม
  • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • ภาษาจีน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
  • พืชไร่
  • สัตวศาสตร์
  • การจัดการการเกษตร
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • คหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การบัญชี
  • นิเทศศาสตร์-การสื่อสารการท่องเที่ยว
  • นิเทศศาสตร์-การสื่อสารดิจิตอล
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครที่โรงเรียนกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563
  • สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว
 • 3 สิงหาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
  • สมัครด้วยตนเอง
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: