รับตรง64 ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

รับตรง64 ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • บัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (หน้า 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 สิงหาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์