รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2564 (รอบที่ 1)

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2564 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาการเคมี
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการชุมชน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
  • การท่องเที่ยวและการบริการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด (หมู่ 1)
  • การตลาด (หมู่ 2) เลือกเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การจัดการธุรกิจดิจิตอล
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์ (หมู่ 1)
  • สาธารณสุขศาสตร์ (หมู่ 2) เลือกเรียนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ประเภทที่เปิดรับ

 • ประเภทสมัครทั่วไป
 • ประเภทสมัครขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง
  • เรียนดี
  • ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • ความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช 3
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละประเภทรับสมัครกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 8 ธันวาคม 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์