รับตรง64 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 (4 รอบ)

รับตรง64 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 (4 รอบ)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
 • ดนตรีแจ๊ส
 • ดนตรีไทยและตะวันออก
 • ดนตรีสมัยนิยม
 • การประพันธ์ดนตรี
 • ละครเพลง
 • ดนตรีศึกษาและการสอน
 • ธุรกิจดนตรี
 • เทคโนโลยีดนตรี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
 • มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย และ/หรือ สากล และโสตทักษะ
 • มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 5, 7)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 31 กรกฎาคม – 17 กันยายน 2563
 • รอบ 2 : 31 กรกฎาคม – 19 พฤศจิกายน 2563
 • รอบ 3 : 31 กรกฎาคม 2563 – 21 มกราคม 2563
 • รอบ 4 : 31 กรกฎาคม 2563 – 18 มีนาคม 2563
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์