รับตรง63 ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 (รอบ 2)

รับตรง63 ภาคพิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การสื่อสารมวลชน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 450 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์