รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

รับตรง63 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 30 มิถุนายน 2563

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • พลศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏยศิลป์ศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นาฏยศิลป์
  • ออกแบบกราฟิกและอินโฟ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • อาเซียนศึกษา
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
  • การสื่อสารมวลชน
  • ภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย
  • การบัญชี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • การแพทย์แผนไทย
  • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แอนิเมชั่นและดิจิตอลมีเดีย
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • ผู้ประกอบการอาหาร
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ และ/หรือ GAT PAT O-NET V-NET ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 2,257 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • และ/หรือ อื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชา

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: