รับตรง63 ประเภทรับตรงพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 2563 (รอบ 5/2)

รับตรง63 ประเภทรับตรงพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 2563 (รอบ 5/2)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงพิเศษสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5/2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่ม A
  • 23 – 30 มิถุนายน 2563
 • กลุ่ม B
  • 23 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่ม A
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เคมีประยุกต์
   • วิศวกรรมวัสดุ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
   • สาขาจีนศึกษา
 • กลุ่ม B
  • สำนักวิชาการจัดการ
   • บริหารธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
   • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ / ควบ 2 ปริญญา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือกศน. หรือเทียบเท่า ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาคุณสมบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • และ/หรือ อื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์