รับตรง63 สถาปัตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2563

รับตรง63 สถาปัตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (นานาชาติ) ลาดกระบัง 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด

จำนวนที่รับ

 • 25 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่น Personal Statement
 • ยื่น Recommendation Letter
 • ยื่น Portfolio
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของสถาบัน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์