รับตรง63 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ลาดกระบัง 2563

รับตรง63 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ลาดกระบัง 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2563

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จำนวนที่รับ

  • 50 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสถาบัน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์