TCAS63 พยาบาลศาสตรบัณฑิต การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (5 รอบ)

TCAS63 พยาบาลศาสตรบัณฑิต การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (5 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 Portfolio (เพชรจุฬาภรณ์)
  • 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • รอบที่ 2 โควตา (ปณิธานจุฬาภรณ์)
  • 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ศรัทธาจุฬาภรณ์)
  • 17 – 27 เมษายน 2563
 • รอบที่ 4 Admission
  • 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  • 9 – 12 มิถุนายน 2563
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

รอบที่ 1 Portfolio (เพชรจุฬาภรณ์)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีภาวะผู้นำ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรม หรือการได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านต่างๆ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

รอบที่ 2 โควตา (ปณิธานจุฬาภรณ์)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ศรัทธาจุฬาภรณ์)

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 4)

รอบที่ 4 Admission

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET
 • (หน้า 4)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์