TCAS63 แพทยศาสตร์ หลักสูตร 7 ปี การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (2 รอบ)

TCAS63 แพทยศาสตร์ หลักสูตร 7 ปี การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (2 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 7 ปี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • รอบที่ 2
  • 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 7 ปี) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • อายุ 16 – 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 32 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์