TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 75 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 60 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจะเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 135 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริการการศึกษาชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 1 2 3 4 5 6