TCAS63 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (4 รอบ)

TCAS63 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 Portfolio (เพชรจุฬาภรณ์)
  • 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • รอบที่ 2 โควตา (ปณิฐานจุฬาภรณ์)
  • 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ศรัทธาจุฬาภรณ์)
  • 17 – 27เมษายน 2563
 • รอบที่ 4 Admission
  • 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รอบที่ 1 Portfolio (เพชรจุฬาภรณ์)

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

รอบที่ 2 โควตา (ปณิฐานจุฬาภรณ์)

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ศรัทธาจุฬาภรณ์)

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
  • หรือ ผลการสอบ GAT/PATตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

รอบที่ 4 Admission

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์