TCAS63 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (4 รอบ)

TCAS63 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2563 (4 รอบ)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota)
  • 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1)
  • 17 – 27 เมษายน 2563
 • รอบที่ 4 รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)
  • 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • อายุ 16 – 24 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตวิทย์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นที่ประจักษ์
 • (หน้า 3)

รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota)

 • อายุ 16 – 24 ปีบริบูรณ์
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตวิทย์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
 • (หน้า 3)

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) และรอบที่ 4 รอบรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 • อายุ 16 – 24 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตวิทย์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์