TCAS63 ประเภท Portfolio แพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล 2563

TCAS63 ประเภท Portfolio แพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือผลการเรียนตามที่กำหนด
 • ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ BMAT

จำนวนที่รับ

 • 30 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์