TCAS63 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563

TCAS63 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มผลงาน
  • 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • รอบที่ 2 การรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 15 – 30 พฤศจิกายน 2562
 • รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ
  • 17 – 27 เมษายน 2563

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โครงการที่เปิดรับ

 • รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มผลงาน
  • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) 76 คน
 • รอบที่ 2 การรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โครงการการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) 36 คน
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 96 คน
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) 16 คน
 • รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ
  • โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 20 คน
 • (หน้า 2)

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิต ภาษาอังกฤษ 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ BMAT
 • 44 คน
 • (หน้า 2)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ BMAT
 • 76 คน
 • (หน้า 3)

โครงการการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 36 คน
 • (หน้า 3)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • 96 คน
 • (หน้า 3)

โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

 • เป็นไปตามกลุ่ม กสพท.กำหนด
 • 20 คน
 • (หน้า 6)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • 16 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์