รับตรง63 ช้างเผือก สถอ. คณะสถาปัตยกรรม พระนครเหนือ 2563

รับตรง63 ช้างเผือก สถอ. คณะสถาปัตยกรรม พระนครเหนือ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก สถอ. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 ตุลาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
  • ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สถาปัตยกรรม
  • การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ตามสาขาที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  • และ/หรือ เคยได้รับรางวัลระดับภูมิภาคหรือประเทศ
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์