TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ 2) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (รอบ 2) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 25 เมษายน – 6 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 15 คน
  • สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 40 คน
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 25 คน
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) 20 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  • ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบ GET-ความถนัดทั่วไป, PAT1-ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT2-ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT3-ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ

  • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7