รับตรง63 โควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2563

รับตรง63 โควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และปริญญาตรี ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
  • ทัศนศิลป์,จิตรกรรม,ประติมากรรม,ศิลปะภาพพิมพ์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการผังเมือง
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบัญชี-เทียบโอน
  • การตลาด-เทียบโอน
  • การจัดการทั่วไป-เทียบโอน
  • การจัดการอุตสาหกรรม-เทีบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 14)
 • คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพเกษตร
  • วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
  • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • วิศวกรรมจักรหนัก
  • วิศวกรรมระบบราง
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • วิศวกรรมโยธา-เทียบโอน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-เทียบโอน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์-เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก-เทียบโอน
  • วิศวกรรมการผลิต-เทียบโอน
  • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ-เทียบโอน
  • (หน้า 18)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (ปวส.)
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ช่างโยธา
  • ช่างโลหะ
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • ช่างยนต์
  • ช่างจักรกลหนัก
  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
  • ช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 34)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์