TCAS63 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลาดกระบัง 2563 (รอบแรก)

TCAS63 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลาดกระบัง 2563 (รอบแรก)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • 16 – 29 ตุลาคม 2562
 • การจัดการโลจิสติกส์
  • 14 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์