TCAS63 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร/นานาชาติ ลาดกระบัง 2563

TCAS63 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร/นานาชาติ ลาดกระบัง 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการผลิตร้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2562
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • 3 ปริญญา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง
  • Culinary Arts จาก Business and Hotel Management School, Switzerland
  • Culinary Arts จาก Robert Gordon University, United Kingdom
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการ ศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์