TCAS63 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ SIIE ลาดกระบัง 2563

TCAS63 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ SIIE ลาดกระบัง 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) SIIE ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2562
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • School of International and Interdisciplinary Engineering (SIIE)
  • Biomedical Engineering
  • Chemical Engineering
  • Civil Engineering
  • Computer Innovation Engineering
  • Electrical Engineering
  • Energy Engineering
  • Financial Engineering
  • Industrial Engineering & Digital Management Systems
  • Mechanical Engineering
  • Robotics & AI Engineering
  • Software Engineering
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนหรือผลการสอบวัดความสามารถทางวิชากา รตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 430 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์