TCAS63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา ม.เชียงใหม่ 2563

TCAS63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา ม.เชียงใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการครู(รักษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2562
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีครอบครัวยากจนตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

จำนวนที่รับ

 • 31 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์