TCAS63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์ 2563

TCAS63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์ 2563

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการครู(รักษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2562
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจากการบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในการทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 • (หน้า 2, 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์