โควตารับตรง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร 2557

โควตารับตรง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร 2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (โควตา) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 สายสามัญ หรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา สุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
  • เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)จัดสอบครั้งที่ 1 ปี 2557 เท่านั้น
  • ต้องมีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

จำนวนรับ

  • 40 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ