รับตรง63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงราย 2563

รับตรง63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงราย 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการครู(รักษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจากไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • 32 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์