รับตรง63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2563

รับตรง63 ครู(รักษ์)ถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการครู(รักษ์)ถิ่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 ตุลาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในการทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 • (หน้า 2, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์