รับตรง63 โควตา วุฒิ ปวช.-ปวส. ม.ราชมงคลพระนคร 2563

รับตรง63 โควตา วุฒิ ปวช.-ปวส. ม.ราชมงคลพระนคร 2563

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การโรงแรม
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • การบัญชีบริหาร
  • การบัญชีการเงิน
  • การบริหารการตลาด
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ระบบสารสนเทศ
   • พัฒนาซอฟต์แวร์
   • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  • (หน้า 11)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เครื่องกล
  • คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 13)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 15)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 17)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: