รับตรง63 คณะดำเนินการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2563

รับตรง63 คณะดำเนินการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์
  • รอบที่ 1 : 15 พฤศจิกายน 2562
  • รอบที่ 2 : 14 กุมภาพันธ์ 2563
  • รอบที่ 3 : 15 พฤษภาคม 2563
  • รอบที่ 4 : 5 มิถุนายน 2563
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการการกีฬา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สถิติประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • สารสนเทศศาสตร์
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
  • ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
  • ดนตรีสากล
  • ดนตรีเทคโนโลยี
  • ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล
  • เศรษฐศาสตร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การบริหารการเงิน
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี-เทียบเข้า
  • การตลาด-เทียบเข้า
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบเข้า
  • การจัดการ-เทียบเข้า
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
  • บริหารธุรกิจเกษตร
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีดิจิตอล
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบเข้า
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง-เทียบเข้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบอาคาร
  • วิศวกรรมการจัดการ
   • การจัดการการผลิต
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมการจัดการ
   • การจัดการการผลิต-เทียบเข้า
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม-เทียบเข้า
   • การจัดการโลจิสติกส์-เทียบเข้า
  • วิศวกรรมระบบอาคาร-เทียบเข้า
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • 1,780 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: