รับตรง63 Portfolio ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563

รับตรง63 Portfolio ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
  • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านอาจารย์แนะแนว
  • 1 พฤศจิกายน 2562 – 8 มกราคม 2563
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 พฤศจิกายน 2562 – 17 มกราคม 2563
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศิลปกรรม
  • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารงานท้องถิ่น
  • นิติศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • การจัดการการเกษตร
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • คหกรรมศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • เศรษฐศาสตร์
  • การบัญชี
  • การสื่อสารการท่องเที่ยว
  • การสื่อสารดิจิตอล
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 10)
 • คณะครุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครที่โรงเรียนกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์