TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง63 โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2563

[ หน้า 6 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน โควตาเรียนดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 โควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2563

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7