โครงการรับตรง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

โครงการรับตรง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติ

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมอ 6 สายสามัญในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • มีผลคะแนนสอบจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ O-NET
  • มีผลคะแนนสอบจากการทดสอบความถนัดทั่วไป (GET) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

จำนวนรับ

  • รวม 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ