รับตรง63 โควตาท้องถิ่น ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2563

รับตรง63 โควตาท้องถิ่น ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 30 กันยายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การประถมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • นิติศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • ศิลปะการแสดง
  • ดุริยางคศิลป์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การเงินการธนาคาร
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • ธุรกิจดิจิตอล
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • (หน้า 13)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การจัดการสถานพยาบาล
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขภาพและความงาม
  • (หน้า 15)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการทั่วไป
  • (หน้า 16)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน-นานาชาติ
  • การจัดการการบริการและการโรงแรม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การจัดการนวัตกรรมการค้า
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • (หน้า 2)

เอกสารเพิ่มเติม

ป้ายกำกับ: