TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง63 หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2563

[ หน้า 8 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รับตรง63 หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8